Ndihma ekonomike, Qeveria: Ja kush përjashtohet

Ekonomi Kryesore Lajme

Qeveria ka ndryshuar vendimin per “Percaktimin e kritereve, te procedurave, dokumentacionit dhe mases se perfitimit te ndihmes ekonomike”. Ne te eshte vendosur se kush nuk do ta perfitoje ndihmen e ekonomike.

V E N D I M
PËR

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.955, DATË 7.12.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE, DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, pikat 1 dhe 6, 20, pika 2, e 43, të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. Në vendimin nr.955, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Në kreun I, pas pikës 4.1.4 shtohet pika 4.1.5, me këtë përmbajtje:
“4.1.5. Për familjet në nevojë, që në përbërje të tyre kanë anëtarë në moshë aktive pune që ndjekin arsimin e mesëm të lartë apo të lartë, krahas dokumentacionit të përcaktuar në pikën 4.1, paraqesin edhe vërtetimin e lëshuar nga institucioni arsimor, i cili është i detyrueshëm për t’u dorëzuar një herë brenda një viti shkollor.”.
2. Në kreun II bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
a) Në pikën 9, bëhen ndryshimet dhe shtesa, si më poshtë vijon:
i. Shkronja “dh” ndryshohet, si më poshtë vijon:
“dh) Refuzojnë përfshirjen në kurset e formimit profesional për anëtarët në moshë aktive pune të familjeve përfituese të skemës së ndihmës ekonomike, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për arsimin dhe formimin profesional;”.
ii. Pas shkronjës “e” shtohet shkronja “ë”, me këtë përmbajtje:
“ë) Anëtarët në moshë aktive pune, të aftë për punë që nuk rezultojnë punëkërkues të papunë pranë zyrave të punës, apo të vetëpunësuar pranë strukturave të tatimeve, me përjashtim të familjeve që kanë anëtarë në moshë aktive pune, që ndjekin arsimin e mesëm të lartë apo të lartë, por jo më shumë se deri në moshën 25 vjeç.”.
b) Pas pikës 9, shtohen pikat 9/1, 9/2 dhe 9/2.1, me këtë përmbajtje:
“9/1. Përjashtohen nga përfitimi i ndihmës ekonomike, për një periudhë njëvjeçare, familjet të cilat kanë në përbërje të tyre qoftë edhe një anëtar të vetëm që plotëson kushtet e mëposhtme:
a) Është në moshë aktive pune dhe refuzon ofertat për punë të zyrave të punës, sipas përcaktimeve të ligjit nr.146/2015, “Për punëkërkuesit”;
b) Punësohen dhe ndërpresin marrëdhëniet e punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar, me përjashtim të rasteve kur zgjidhja e kontratës bëhet nga ana e punëdhënësit.
9/2. Drejtoritë rajonale të shërbimit social shtetëror verifikojnë në familjet me anëtarë në moshë aktive pune dhe hartojnë çdo muaj listën e personave në moshë aktive pune, për t’ia përcjellë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.
9/2.1. Drejtoritë rajonale të shërbimit social shtetëror ndjekin metodologjinë e daljes nga skema e ndihmës ekonomike për familjet me anëtarë në moshë aktive pune dhe mbështesin familjet me programet e shërbimit social, të aftësimit profesional dhe të punësimit me strukturat përgjegjëse. Metodologjia e daljes nga skema e ndihmës ekonomike, për familjet me anëtarë në moshe aktive pune, miratohet nga ministri përgjegjës për çështjet sociale.”.
3. Shtojca 1, e përmendur në shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut II, bashkëlidhur vendimit, zëvendësohet me shtojcën 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

II. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *