Tatimet kërkojnë taksën e qirave çdo muaj, ndryshe gjobë ose burg

Ekonomi Kryesore Lajme

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i ka bërë thirrje individëve që kanë dhënë shtëpi me qira që të deklarojnë taksat, pasi në të kundërt do të përballen me masa ndëshkuese.

Përmes një njoftimi zyrtar, administrata tatimore ka paralajmëruar se në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore do të shfrytëzojë çdo burim informacioni për të gjurmuar transaksionet e qirave dhe ata që nuk deklarojnë taksat.

Sipas ligjit, individët që kanë dhënë apartamente apo prona me qira janë të detyruar që të paguajnë 15% të shumës si tatim mbi të ardhurat. Deklarimi i të ardhurës së përfituar nga qiraja bëhet çdo datë 20 të muajit pasardhës pasi është arkëtuar pagesa.

Sipas procedurave, deklarimet e të ardhurave nga qiraja bëhen në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të tatimeve. Pasi dorëzohet deklarata, serveri i tatimeve gjeneron automatikisht urdhër-pagesën, e cila duhet të printohet dhe të paguhet nga individi në sportelet e bankave të nivelit të dytë.

Gjatë muajve të verës, administrata tatimore ka patur në fokus të kontrolleve subjektet që japin aparamente apo dhoma me qira në zonat turistike të vendit. Por, sipas administratës, kontrollet do të shtrihen në të gjithë territorin e vendit, veçanërisht në qytetet e mëdha ku tregu i qirave është i konsiderueshëm.

Sipas ligjit, për procedurat tatimore fshehja e të ardhurave konsiderohet evazion tatimor dhe përveçse dënohet me gjobë në masën 100% mbi detyrimin e fshehur përbën vepër penale.

DEKLARATA E PLOTE

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton personat e paregjistruar në lidhje me detyrimin për të deklaruar dhe paguar tatimin mbi të ardhurat e përfituara nga dhënia me qira e shtëpive apo apartamenteve.

Gjatë sezonit turistik, Administrata Tatimore i ka kushtuar vëmendje të veçantë, garantimit të përmbushjes vullnetare të këtij detyrimi nga ana e individëve, të cilët shfrytëzojnë këto mjedise për pushimet verore. AT, në bashkëpunim edhe me institucione të tjera, do të shfrytëzojë çdo burim informacioni për të identifikuar këto transaksione.

Individi, përfitues i të ardhurave është i detyruar të deklarojë dhe të paguajë në organin tatimor përkatës tatimin në masën 15% të të ardhurave të realizuara, jo më vonë se data 20 e muajit që pason muajin në të cilin është kryer pagesa.

Deklarimi kryhet vetëm elektonikisht, sipas hapave të mëposhtëm:

– Hyni në faqen zyrare: www.tatime.gov.al
– Në menynë “e-Shërbime” zgjidhet rubrika “individët”, në të cilën klikohet për të aksesuar llogarinë e deklarimit elektronik.
– Hapni dritaren e aksesimit në llogari, ku si emër përdoruesi vendoset numri personal (sipas Kartës së Identitetit dhe jepet fjalëkalimi përkatës).
– Për të aksesuar llogarinë, duhet të zgjidhet: “E lexova dhe bie dakord me termat dhe kushtet”.
– Me hyrjen në llogari, në menynë “Deklarata” zgjidhet “Tatimi në Burim”.
– Tek rubrika “Deklarata të padorëzuara” listohen deklaratat, që duhet të plotësohen.
– Zgjidhet periudha për të cilën do të kryhet deklarimi.

Individi përfitues i të ardhurave, plotëson rubrikën 15 “Pagesat për qiratë” të deklaratës së tatimit të mbajtur në burim, duke hedhur shumën mujore të përfituar nga qiratë dhe tatimin e llogaritur në masën 15%.

Duke klikuar butonin “Dorëzo”, deklarimi përfundon dhe dorëzohet në Administratën Tatimore.

Pas dorëzimit, deklarata mund të printohet për efekt dokumenti, duke klikuar butonin “Printo”.

Për kryerjen e pagesës, individi, përfitues i të ardhurave, në menynë “Deklarata të dorëzuara”, zgjedh periudhën përkatëse dhe shtyp butonin “Printo Urdhër Pagesë”. Ky urdhër i printuar shërben për të kryer pagesën në sportelet e bankave të nivelit të dytë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u kujton tatimpaguesve se përmbushja vullnetare e detyrimeve, përveçse është një detyrim ligjor, vlerësohet edhe si një akt qytetar, që vullnetin për forcimin e shtetit ligjor.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *