Udhëzimi/ Tatimet: 7 hapat që duhet të ndjekin bizneset në TVSH pas 1 prillit

Ekonomi shtojca

Gjurma 16:37-12/04/2018

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se duke filluar nga data 1 prill 2018 kanë hyrë në fuqi ndryshimet ligjore në lidhje me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe jep udhëzimet me hapat sqarues të mëposhtëm për bizneset:

1. Ndryshoni shkallën tatimore në pajisjen tuaj fiskale, duke vendosur masën 20% apo shkallët e reduktuara sipas fushës së veprimtarisë tuaj.

2. Për mallrat gjendje, që dispononi me qëllim për t’u shitur, në vijim do të llogaritet TVSH-ja në shitje. Inventari i mallrave gjendje më datë 31.03.2018, duhet të dorëzohet në drejtorinë rajonale tatimore në të cilën jeni i regjistruar si dhe do të ngarkohet në e-Filing, tek rubrika “Çështjet e mia”, brenda datës 30 Prill 2018.

3. Merrni masat të pajiseni me blloqe të faturave tatimore, që mund t’i tërhiqni pranë drejtorisë rajonale tatimore ku jeni i regjistruar. Faturat tatimore, duhet të përdoren në të gjitha rastet kur do të kryeni transaksione me vlerë mbi 40,000 lekë dhe/ose nën këtë vlerë kur e kërkon blerësi.

4. Për çdo blerje malli apo shërbimi, duhet të zotëroni faturën përkatëse tatimore të blerjes. Vetëm kështu mund të zbrisni TVSH-në e blerjeve nga TVSH e shitjeve. Gjithashtu, duhet të justifikoni çdo mall gjendje me faturën përkatëse të blerjes. Faturat me dhe pa TVSH, duhet t’i regjistroni tek Libri i Blerjes, te kolonat përkatëse.

5. Regjistroni në mënyrë kronologjike në librat e shitjes, çdo faturë tatimore shitjeje të lëshuar nga ana juaj, si dhe qarkullimin ditor të memorizuar të pajisjes fiskale në një shifër të vetme.

6. Librat e blerjes dhe të shitjes dorëzohen çdo tre muaj, brenda datës 10 të muajit pasardhës të tremujorit përkatës. Afati i parë i deklarimit të librave të blerjes dhe shitjes është data 10 Korrik 2018, për periudhat tatimore: Prill-Maj-Qershor 2018.

7. Deklaratat e TVSH-së plotësohen mbi bazën e të dhënave mujore të librave të blerjes dhe shitjes. Ato duhet të dorëzohen çdo tre muaj, brenda datës 14 të muajit pasardhës të tremujorit përkatës. Konkretisht për muajt: Prill-Maj – Qershor 2018, afati i parë i këtij deklarimi është data 14 Korrik 2018.

Për muajt: Korrik-Gusht- Shtator 2018, afati i deklarimit është data 14 Tetor 2018. Për muajt Tetor – Nëntor – Dhjetor 2018 afati është data 14 janar 2019.

Administrata Tatimore inkurajon bizneset të marrin pjesë në trajnimet që po zhvillohen në çdo drejtori rajonale tatimore, lidhur me përfshirjen e bisnesit të vogël në skemën e TVSH –së.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *