Zbulohen pagat e reja për mësuesit, drejtorët dhe personelin mbështetës. Tabela e plotë

Arsim Kryesore Slider kryesore Sociale

 

Qeveria ka publikuar në fletoren zyrtare tabelat e reja të pagave për mësuesit, drejtorët dhe gjithë stafin ndihmës jomësimor.

VENDIM

Nr. 191, datë 5.4.2019

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESANË VENDIMIN NR. 175, DATË 8.3.2017,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËRTRAJTIMIN ME PAGË DHE SHTESAMBI PAGË TË PUNONJËSVEMËSIMORË DHE TË PUNONJËSVE TËTJERË JOMËSIMORË, NË ARSIMINPARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, tëpikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011,“Për kompetencat për caktimin e pagave dhe tëshpërblimeve”, të ligjit nr. 69/2012, “Për sisteminarsimor   parauniversitar   në   Republikën   eShqipërisë”, të ndryshuar, si dhe të ligjit nr.99/2018,  “Për  buxhetin  e  vitit  2019”,  mepropozimin e Kryeministrit, Këshilli i MinistraveVENDOSI:

  1. Në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
  2. a) Pika 2 ndryshohet me përmbajtje, si mëposhtë vijon:

“2. Struktura e pagës për punonjësit mësimorëdhe  drejtues  në  institucionet  arsimore  tëpërcaktuara në shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d”, tëpikës 1, të këtij vendimi, është sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.

  1. b) Lidhja nr. 1/1, që përmendet në pikën 2/1,numërtohet lidhja nr. 2.
  2. c) Pas pikës 2/1, shtohet pika 2/2, me këtëpërmbajtje:“2/2. Struktura e pagës për punonjësit mësimorë dhe drejtues  të  institucioneve  të arsimit parashkollor, të qendrave kulturore të fëmijëve dhe të konvikteve të nxënësve është sipas lidhjes nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.

ç) Në pikën 3/a:i. në paragrafin e parë, fjalët “(kolona 2 e lidhjesnr. 1 dhe lidhjes nr. 1/1)”, zëvendësohen mefjalët “(kolona 2 e lidhjeve nr. 1, nr. 2 e nr. 3)”;ii.  në  paragrafin  e  fundit,  fjalët  “…  tëpërcaktimeve të lidhjes nr. 2 …”, zëvendësohenme fjalët “… të përcaktimeve të lidhjes nr. 4 …”.

  1. d) Në pikën 3/b, fjalët “(kolona 3 e lidhjes nr. 1dhe lidhjes nr. 1/1)”, zëvendësohen me fjalët“(kolona 3 e lidhjeve nr. 1, nr. 2 e nr. 3)”.
  2. dh) Në pikën 3/c:i. në paragrafin e parë, fjalët “(kolona 4 e lidhjesnr. 1)”, zëvendësohen me fjalët “(kolona 4 e lidhjeve nr. 1 e nr. 3)”.ii. në paragrafin e fundit, fjalët “(kolona 4 elidhjes 1/1)”,  zëvendësohen  me  fjalët“(kolona 4 e lidhjes nr. 2)”.
  3. e) Në pikën 3/ç, fjalët “(kolona 5 e lidhjes nr. 1dhe lidhjes nr. 1/1)”, zëvendësohen me fjalët“(kolona 5 e lidhjeve nr. 1, nr. 2 e nr. 3)”.

ë) Lidhja nr. 2, që përmendet në pikën 3, tëvendimit, numërtohet lidhja nr. 4.2. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi ikëtij vendimi, për vitin 2019, të përballohen ngafondet e miratuara në ligjin nr. 99/2018, “Përbuxhetin e vitit 2019”, për politikat e reja tëpagave.Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në FletorenZyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1prill 2019.

KRYEMINISTRI Edi Rama

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *